Legislativní úprava přijímání dětí do mateřské školy

Základní informace o přijímání dětí na před-primární vzdělávání do mateřské školy zařazené v síti škol a školských zařízení.

Děti se na před-primární vzdělávání v souladu s platným právním stavem přijímají průběžně během školního roku, ale ve větší míře v čase, který je definován jako "zápis dětí do mateřské školy". Pojem "zápis" je převzat z oblasti základních škol, ale v žádné legislativě upravující přijímání dětí na před-primární vzdělávání dětí v mateřské škole se neuvádí v takové explicitní podobě. Místo a termín podání žádosti pro následující školní rok zveřejňuje ředitel po dohodě se zřizovatelem na budově mateřské školy a jiném veřejně přístupném místě zpravidla od 15. února do 15. března.

Při přijímání dětí do mateřské školy se musí dodržovat zásada rovného zacházení a zásada zákazu jakýchkoli forem diskriminace a segregace.

Přijímání dětí do mateřské školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Sb. o výchově a vzdělávání (školský zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením tohoto paragrafu, se na předškolní vzdělávání v mateřských školách přijímá zpravidla dítě od tří do šesti let jeho věku, přičemž výjimečně lze přijmout dítě od dvou let věku. Tyto mohou být do mateřské školy přijato tehdy, pokud jsou vytvořeny vhodné materiální, personální a jiné potřebné podmínky. Děti mladší než tři roky se při přijímání nesmí upřednostnit před staršími dětmi. Jejich přijímání je podmíněno uspokojením žádostí zákonných zástupců dětí ve věku od tří do šesti let. Do mateřské školy nelze přijmout dítě mladší než dva roky a to ani na adaptační pobyt nebo diagnostický pobyt. Na před-primární vzdělávání přednostně přijímá dítě, které dovršilo pátý rok věku, dítě s odloženým začátkem plnění povinné školní docházky a dítě s dodatečně odloženým začátkem plnění povinné školní docházky. Tyto podmínky můžeme nazvat i zákonnými podmínkami. Tyto zákonem stanovené podmínky musí dodržovat ředitelé všech mateřských škol (bez ohledu na jejich zřizovatele), které jsou zařazeny v síti škol a školských zařízení.

Podrobnosti o přijímání dětí do mateřské školy upravuje § 3 vyhlášky MŠMT č. 306/2008 Sb. o mateřské škole, ve znění vyhlášky MŠMT č. 308/2009 Sb.

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky o mateřské škole ostatní podmínky přijímání dětí určuje ředitel mateřské školy a po projednání s pedagogickou radou školy jejich zveřejňuje na viditelném místě. Při určování ostatních podmínek přijímání dětí do mateřské školy musí mít ředitel mateřské školy na zřeteli, že tyto podmínky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (např. V rozporu se školským zákonem, s antidiskriminačním zákonem atd.) A nesmí být diskriminační a omezující práva dítěte nebo zákonných zástupců.

Je třeba upozornit, že zákonem stanovené podmínky, jakož i ostatní podmínky přijímání dětí na předškolní vzdělávání dětí jsou součástí školního řádu a mají být známé všem zájemcům o přijetí dětí na předškolní vzdělávání, kteří předkládají žádost o přijetí dítěte nejen k začátku školního roku, ale i průběžně během školního roku.

Ve vztahu k mateřským školám neplatí školní obvody (jak je známe u základních školách) a přijetí dítěte nelze explicitně vázat na trvalý pobyt v dané obci, městské části, v níž se nachází předmětná mateřská škola. V případě zvýšeného zájmu o přijetí dětí do mateřské školy může být mezi ostatními podmínkami přijetí stanoveno, že budou upřednostněny děti s trvalým pobytem v dané obci / městě / městské části, ale nesmí to být uvedeno tak, že ředitelka "musí" přijmout jen takové děti. Stále je to v rovině, že trvalý pobyt není rozhodující pro přijetí / nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Ředitel nesmí jako podmínku přijetí dítěte stanovit ani např. zaměstnanost zákonných zástupců. Může ale stanovit, že např. v případě zvýšeného zájmu zákonných zástupců o přijetí dětí do mateřské školy budou upřednostněny děti zaměstnaných zákonných zástupců atd. Do mateřské školy, pokud má volné kapacity, může být přijato i dítě jehož matka je na rodičovské dovolené s dalším sourozencem, protože mateřská škola není určena jen pro děti zaměstnaných rodičů, ale obecně, pro děti zpravidla od 3 do 6 let věku, resp. do doby, dokud nezačnou plnit povinnou školní docházku.

Kompetence určit ostatní podmínky přijímání dětí do mateřské školy je platnými právními předpisy stanovena pouze pro ředitele mateřské školy a ne pro zřizovatele.

Povinnost ředitele rozhodovat o přijetí dítěte do mateřské školy stanoví § 5 odst. 14 zákona č. 596/2003 Sb. o státní správě ve školství a školní samosprávě ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 596/2003 Sb.").

Ředitel mateřské školy přijímá děti na předškolní vzdělávání na základě rozhodnutí. Na rozhodování ředitelů mateřských škol (i ředitelů základních škol s mateřskými školami a ředitelů spojených škol ve vztahu k dětem mateřské školy) zřízených obcí (bez ohledu na jejich formu hospodaření) ve věcech podle § 5 odst. 14 písm. a) - d) zákona č. 596/2003 Sb., Se nevztahuje obecně závazný právní předpis o správním řízení. To, že se na rozhodování ředitelů mateřských škol (i ředitelů základních škol s mateřskými školami a ředitelů spojených škol ve vztahu k dětem mateřské školy) zřízených obcí, nevztahuje obecně závazný právní předpis o správním řízení znamená, že žádný právní předpis nestanoví, které náležitosti takové rozhodnutí mají obsahovat. A proto v takovém rozhodnutí ani nemusí být, resp. nemá být uvedeno poučení o jakémsi "opravném prostředku" avšak každý rodič / zákonný zástupce má i přesto možnost požádat ředitele mateřské školy zřízené obcí požádat o přehodnocení jeho rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy. Nejde ale o proces odvolání proti rozhodnutí.

Na rozhodování ředitelů mateřských škol zřízených orgánem místní státní správy ve školství (obvodním úřadem v sídle kraje; do 31. 12. 2012 krajským školským úřadem) t.j. ředitelů speciálních mateřských škol ve věcech podle § 5 odst. 14 písm. a) - e) zákona č. 596/2003 Sb. se tento obecně závazný právní předpis o správním řízení vztahuje a rozhodnutí vydaná těmito řediteli musí obsahovat všechny náležitosti podle § 47 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. V případě těchto mateřských škol, má rodič / zákonný zástupce možnost podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí dítěte.

Na rozhodování ředitelů církevních a soukromých mateřských škol (bez ohledu na formu jejich hospodaření) o přijetí dětí do mateřské školy se také nevztahuje obecně závazný právní předpis o správním řízení. Ale nimi vydaná rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí a musí se doručit zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou. V případě těchto mateřských škol, může tedy rodič / zákonný zástupce využít možnost podat žádost o přezkoumání rozhodnutí řediteli mateřské školy.

1 komentář:

  1. úvěrová společnost, která mi poskytuje půjčku ve výši 5 000 000,00 USD, když ostatní investoři půjčky zanedbali moji nabídku, ale pan benjamin lee mi poskytl úspěšnou půjčku. Jsou přímo zapojeni do financování půjček a projektů z hlediska investic. poskytují finanční řešení společnostem a jednotlivcům, kteří hledají přístup k fondům kapitálových trhů, mohou vám pomoci financovat váš projekt nebo rozšířit vaše podnikání .. e-mailový kontakt :::: také 247officedept@gmail.com nebo napište na číslo whatsapp na + 1- ( 989-394-3740)

    OdpovědětVymazat